Các chương trình đào tạo tại trường hành chính quốc gia Pháp (ENA)

Hạn đăng ký cuối cùng: 20/11/ 2016

Được tướng De Gaulle thành lập vào tháng 10 năm 1945, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA) đặt ra các nguyên tắc nền tảng là dân chủ hóa việc tiếp cận với các chức danh cao cấp trong hệ thống hành chính và đào tạo theo hướng chuyên nghiệp cho các công chức cao cấp. Một trong các chức năng nhiệm vụ chính của trường là đào tạo các công chức cao cấp của Pháp và nước ngoài.

Từ hơn 60 năm nay, ENA đào tạo cho nhiều học viên nước ngoài đến từ tất cả các châu lục, các học viên này được tuyển chọn thông qua mạng lưới các đại sứ quán. Hơn 3 300 học viên nước ngoài đã được đào tạo tại trường trong khuôn khổ các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo dưới các hình thức đa dạng cho học viên thuộc nhiều đối tượng như các công chức trẻ, sinh viên và các công chức đã có sự nghiệp.

Một trong các nguyên tắc cơ bản của các khóa đào tạo dành cho sinh viên quốc tế là khuyến khích trao đổi quan điểm và kinh nghiệm, đan xen giữa giảng dạy lý thuyết và thực tập ứng dụng.

Hiện trường cung cấp ba chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế :

Chương trình đào tạo quốc tế dài hạn (CIL – 14 tháng)

Chương trình đào tạo dài hạn dành cho sinh viên quốc tế (viết tắt tiếng Pháp là CIL), với thời gian 14 tháng, là khóa đào tạo ban đầu và mang tính chất đại cương. Khóa học này giúp học viên đào sâu kiến thức về các thách thức của châu Âu và làm quen với hệ thống hành chính của Pháp. Khóa học này có một phần lớn nội dung chung với chương trình đào tạo dành cho học viên người Pháp theo học tại ENA sau khi đã thi đỗ kỳ thi tuyển đầu vào.

Để có thêm thông tin, xem ở đây.

Chương trình đào tạo quốc tế nâng cao trình độ (CIP – 8 tháng)

Chương trình đạo tạo nâng cao trình độ dành cho học viên quốc tế (8 tháng) dành cho các công chức cao cấp đã có kinh nghiệm, giúp làm quen với tất cả các khía cạnh của quản lý hành chính công tại Pháp và châu Âu.

Chương trình đào tạo này sử dụng phương pháp tiếp cận so sánh thông qua viêc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chung, đặc biệt trong giai đoạn học chung 3 tháng với các học viên người Pháp thuộc chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho các nhà quản lý (viết tắt tiếng Pháp là CSPA).

Để có thêm thông tin, xem ở đây.

Chương trình đào tạo quốc tế IRA (CiIRA – 8 tháng)

Chương trình đào tạo CiIRA , với thời gian đào tạo 8 tháng, có cùng mục tiêu sư phạm như các chương trình đào tạo ban đầu dành cho học viên người Pháp là những người đã thi đỗ một trong các kỳ thi tuyển vào các IRA để đảm nhiệm các vị trí cán bộ có trách nhiệm cao trong các cơ quan hành chính và cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương.

Để có thêm thông tin, xem ở đây.

Hạn đăng ký cuối cùng: 20 tháng 11 năm 2016

Đăng ký dự thi các khóa đào tạo tại đây.

Để biết thêm thông tin :

  • Đăng nhập vào trang web của ENA
  • Liên hệ với ông Benoit BRIQUET, tùy viên hợp tác, phụ trách Phòng hợp tác về Tư pháp – Pháp luật – Quản trị tại Đại sứ quán Pháp : benoit.briquet@institutfrancais-vietnam.com