SEP2D: Thông báo mời gửi dự án về Bảo vệ các bộ sưu tập thực vật

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 2/4/2017

Chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes Développement Durable) mời các ứng viên gửi ý tưởng dự án về hỗ trợ bảo vệ các bộ sưu tập thực vật (tập mẫu cây hoặc vườn bách thảo).

Dự án nhằm đóng góp vào Chiến lược toàn cầu về Bảo tồn thực vật, bằng cách chú trọng vào công tác tư liệu và sự nhận thức về đa dạng thực vật thông qua các bộ sưu tập.

Các dự án phải đề xuất được giải pháp cho việc phát huy giá trị và bảo tồn các bộ sưu tập thực vật, dung hòa những được mất trước mắt và dài hạn của việc cải thiện điều kiện quản lý các bộ sưu tập và bảo tồn chúng lâu dài.

Với những dự án có đối tượng là tập mẫu cây, mục tiêu chính ngắn hạn cần đạt được là làm cho các bộ sưu tập trở nên dễ tiếp cận cho các nhà khoa học, hoặc được phát huy mọi giá trị của chúng.

Với những dự án hướng tới vườn bách thảo, mục tiêu cơ bản ngắn hạn là phát triển hoặc cải thiện việc quản lý các bộ sưu tập, sao cho các nhà khoa học có thể sử dụng trong nghiên cứu, các chương trình bảo tồn hoặc phát huy giá trị của bộ sưu tập.

Để được lựa chọn, các dự án sẽ phải đáp ứng được những tiêu chí sau:

  • được thực hiện bởi một cơ quan nghiên cứu thuộc một trong 22 quốc gia được chương trình tài trợ (trong đó có Việt Nam)
  • có liên quan đến các bộ sưu tập thực vật với tầm quan trọng về tính di sản, quy mô quốc gia hoặc khu vực của chúng
  • với dự án về tập mẫu cây: chú trọng vào những bộ sưu tập đã có, các mẫu đã được sưu tầm.
  • với dự án về vườn bách thảo: dựa trên một cơ cấu quản lý bộ sưu tập cụ thể.

Để biết thêm thông tin, mời các bạn tải về các file đính kèm sau đây: tài liệu giải thích cách tham gia và thông tin về chương trình, mẫu đơn dự thiphiếu ngân sách (các ứng viên sẽ phải điền vào)