THÔNG BÁO MỜI GỬI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU LẦN 3

Hạn chót nộp hồ sơ: Trước ngày 6/3/2017

Mời các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia gửi ý tưởng dự án cho chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D) trước ngày 6 tháng 3 năm 2017.

Đây là lần thứ ba chương trình mời gọi ứng viên đề xuất dự án. Mục đích của dự án là nhằm củng cố năng lực của các nhóm nghiên cứu của các nước đang phát triển, thúc đẩy việc xuất bản các bài báo khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đa dạng sinh học.

Các mục tiêu của chương trình SEP2D lần thứ 3 là:

 • tăng cường khả năng của các nhóm nghiên cứu ở các nước phía Nam
 • hỗ trợ xuất bản các bài báo khoa học
 • đổi mới việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học
 • hỗ trợ kết nối năng lực nghiên cứu khoa học với ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học ở phạm vi quốc gia và khu vực

Để được lựa chọn lần này, các dự án sẽ phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Nằm trong khu vực phạm vi địa lý của chương trình SEP2D: 22 quốc gia ở Tây Phi, Trung Phi, Ấn Độ Dương và Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.
 • Được thực hiện bởi một cơ quan nghiên cứu đến từ 1 trong 22 quốc gia này, đặc biệt là những dự án được thực hiện nhờ vào sự hợp tác giữa nhiều nhóm làm việc hoặc nhiều cơ quan đến từ chính quốc gia đó hoặc từ những quốc gia khác.
 • Giải quyết một hoặc nhiều hơn trong ba lĩnh vực ưu tiên của nghiên cứu (APR) như sau :

1. Có kiến thức phong phú về sự đa dạng và các hệ sinh thái thực vật.
2. Nguồn tài nguyên thực vật và sử dụng bởi các cấp địa phương và các tổ chức có liên quan (như các dịch vụ hệ sinh thái)
3. Các chiến lược, các hoạt động quản lý bền vững tài nguyên thực vật, bảo tồn môi trường sống và hệ sinh thái

Hồ sơ gửi về địa chỉ: aap.sep2d@listes.ird.fr

Lịch dự kiến:

 • 06/03/2017 – Thời hạn nhận ý tưởng dự án
 • 14/04/2017 – Đánh giá ý tưởng dự án bởi Hội đồng Khoa học và Sư phạm SEP2D
 • 05/05/2017 – Thời hạn nhận hồ sơ hoàn chỉnh
 • 15/06/2017 – Công bố kết quả

Để biết thêm thông tin, mời các bạn tải về các file đính kèm sau đây: tài liệu giải thích cách tham gia và thông tin về chương trình, mẫu đơn dự thiphiếu ngân sách (các ứng viên sẽ phải điền vào)

Chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D)  là chương trình hỗ trợ phát triển và hợp tác quốc tế tại 22 nước thuộc khu vực gian chí tuyến.

Chương trình thúc đẩy nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học thực vật ở các nước phía Nam, đặc biệt thông qua sự phát triển hợp tác với các đối tác kinh tế, xã hội dân sự và các tổ chức chính trị.

Chương trình này là sáng kiến của Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và hợp tác với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân, trong nước và quốc tế, như  Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế, Viện nghiên cứu phát triển (IRD) và Bảo tàng Quốc gia lịch sử tự nhiên (MNHN).