Thông báo mời gửi dự án nghiên cứu

Hạn chót nộp hồ sơ: Trước ngày 31/12/2016

Mời các bạn tham gia gửi ý tưởng dự án cho chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D) trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Đây là lần đầu tiên chương trình mời gọi ứng viên đề xuất dự án. Mục tiêu là để xác định, lựa chọn và đồng tài trợ dự án, góp phần vào việc tăng cường khả năng của các nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng tham gia vào việc phát triển đổi mới kinh tế, chính trị và xã hội.

Người thực hiện dự án phải là một chuyên gia nghiên cứu hợp tác với người không làm trong khối học thuật (tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, các hiệp hội, vv).

Để được lựa chọn, các dự án sẽ phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

  • đuợc hưởng thêm tài trợ từ tổ chức không nằm trong khối học thuật
  • nằm trong sự hợp tác giữa các khối học tập và tác nhân kinh tế;
  • dự án là ý tưởng của  một tổ chức từ một trong 22 nước phía Nam được chương trình tài trợ;
  • chủ đềxung quanh đa dạng sinh học thực vật.

Để biết thêm thông tin, mời các bạn tải về các file đính kèm sau đây: tài liệu giải thích cách tham gia và thông tin về chương trình, mẫu đơn dự thiphiếu ngân sách (các ứng viên sẽ phải điền vào).


Trong vài tháng tới, chương trình cũng sẽ mời gọi ứng viên tham gia đề xuất nhiều dự án khác, mà không cần phải đáp ứng tiêu chí phải có đồng tài trợ.

  • Kêu gọi đề xuất dự án nghiên cứu có tính chất “học thuật hơn” xung quanh đa dạng sinh học thực vật, theo nghĩa rộng hơn.
  • Kêu gọi đề xuất dự án nhằm bảo vệ bộ sưu tập thực vật ở miền Nam
  • Kêu gọi đề xuất dự án nghiên cứu hợp tác với một nhà điều hành kinh tế

 Gửi hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 đến địa chỉ: aap.sep2d@listes.ird.fr

Chương trình “Chuyên gia cây trồng bền vững phía Nam/ Phát triển bền vững” (Sud Experts Plantes/ Développement Durable) (SEP 2D)  góp phần cải thiện các chính sách công và thói quen kinh doanh trong việc bảo tồn, chống suy thoái, phục hồi hoặc phát triển các di sản thực vật các nước phía Nam.
Chương trình này đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược toàn cầu về cây trồng và thực hiện các mục tiêu Aichi cho năm 2020.
Chương trình này là sáng kiến của IRD và Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên (MNHN) hợp tác với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân, trong nước và quốc tế, như  Comestic Valley, Ecofor, hệ thống thông tin toàn cầu đa dạng sinh học (GBIF), tập đoàn Agreenium, Vườn thực vật của Pháp và của các nước Pháp ngữ và CIRAD.
Dự án này nhận được tài trợ 4.5 triệu euros từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Ngoại giao và phát triển quốc tế.