Ngày tình nguyện Pháp 2015 tại Việt Nam

Nhận lời mời của tổ chức France Volontaires hợp tác với Lãnh sự quán Pháp tại thành phố HCM, Viện Pháp tại Việt Nam, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) cùng các đơn vị tài trợ như Vietnam Holding Limited, Trung tâm đào tạo Pháp Việt về quản […]

« Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam »

Hội thảo về chủ đề « Cơ hội cuối cùng để cứu lấy khí hậu ? Các cuộc đàm phán về khí hậu chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 và Việt Nam” đã được tổ chức phi chính phủ Climate Change Working Group (CCWG) cùng phối hợp với Friedrich […]