AFD TÀI TRỢ HAI DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Thông qua hỗ trợ cho các Tổ chức Phi chính phủ, AFD tham gia tài trợ cho dự án quản lý rác thải sinh hoạt được GRET triển khai và dự án sản xuất thực phẩm bền vững của tổ chức AVSF.

Để quản lý tốt hơn rác thải tại Vĩnh Phúc

Khoản viện trợ không hoàn lại của AFD trị giá 517 000 € (tương ứng với 50% tổng số tiền của dự án) dành cho GRET sẽ dùng để tài trợ giai đoạn một của chương trình hỗ trợ cơ cấu hóa quản lý rác thải sinh hoạt trong các xã nông thôn và bán đô thị tại Vĩnh Phúc – một tỉnh đồng bằng sông Hồng phía Bắc Việt Nam. Dự án triển khai trong ba năm, sẽ cho phép :

  • Dự án sẽ cho phép giảm tình trạng bão hòa tại các bãi rác thải và những tác động tiêu cực lên môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật
  • Tăng cường năng lực các hợp tác xã về cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và phù hợp theo nhu cầu
  • Cải thiện công tác quản lý bền vững rác thải ở cấp tỉnh.

Mục tiêu của dự án là triển khai trên toàn bộ công đoạn quản lý rác thải : thu gom, xử lý và tái chế, theo dõi và kiểm soát.

Những người thụ hưởng cuối cùng sẽ là những đơn vị khai thác và xử lý tại các khu vực thí điểm, hợp tác xã môi trường và các tổ chức phi chính phủ đối tác tại địa phương và 300 000 người dân tại các khu vực triển khai của dự án.

Hỗ trợ chuyển giao nông nghiệp – sinh thái và sản xuất thực phẩm bền vững với AVSF

Thông qua một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4 500 000 € (tương đương 42% tổng số tiền của chương trình) dành cho AVSF (Tổ chức các Nhà nông học và Bác sỹ thú y không biên giới), AFD tài trợ cho chương trình đa quốc gia nhằm hỗ trợ chuyển giao nông nghiệp – sinh thái và sản xuất thực phẩm bền vững tại các quốc gia phía Nam. Các hành động trực tiếp của chương trình này được triển khai tại 8 quốc gia kém phát triển nhất, là đối tượng ưu tiên (Mali, Sénégal, Togo, Burkina Faso, Madagascar, Haïti, Campuchia, Lào) và các hành động liên ngành của chương trình được triển khai tại 9 quốc gia có thu nhập trung bình (PRI) (Việt Nam, Mongolie, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombie, Equateur, Péru, Bolivie).

Đây là chương trình hỗ trợ các sáng kiến thực địa của các đối tác AVSF liên quan tới :

  • Chuyển giao nông nghiệp sinh thái và thích ứng của người nông dân trước biến đổi khí hậu
  • Cơ cấu hóa ngành nông nghiệp
  • Dịch vụ cho người nông dân.

Thách thức của chương trình là triển khai một dự án thể chế của AVSF, theo chiến lược phát triển đến năm 2020. Mục tiêu của dự án sẽ nhằm tăng cường đối thoại chiến lược với các cơ quan chính quyền nhà nước Pháp, về các chủ đề chuyên ngành của AVSF. Hỗ trợ của AFD sẽ liên quan tới khoảng sáu mươi dự án triển khai thực địa và 12 hành động hỗ trợ. Những hành động này sẽ hỗ trợ cho 65 000 gia đình hộ nông dân, và có hỗ trợ riêng cho 5 000 phụ nữ, thanh niên.